PROCES DOJRZEWANIA

Gdy proces dojrzewania dobiega końca, bohater baśni spotyka nowego ojca, ojca prawdziwego mężczyzny, pewnego, samodzielnego, ale okazującego rodzicom głęboki szacunek [280, s. 218], Za pośred­nictwem języka obrazów baśń czytana czy też opowiadana dziecku przez osobę bliską może mu ułatwić proces psychicznego dojrzewania.Elektroniczne środki masowego przekazu nie są w stanie tego zrobić. Nie mogą bowiem zapewnić takiej atmosfery psychicznej i społecznej, jaką stwarzała czytająca czy opowiadająca baśń bliska dziecku osoba, ani rozbudzić „kryminalnej fantazji” i właściwie do niej przygotować, tak aby była ona dostosowana do psychiki i osobo­wości dziecka. Narzucają widzom w sposób bezosobowy gotowe obrazy i uniemożliwiają wszelki kontakt psychiczny międzyludzki. W przeciwieństwie do nich figury, postacie i zachowania przed­stawiane w baśniach symbolizują pewien proces psychiczny.W innej baśni braci Grimm Jaś i Małgosia mowa jest, w sposób nieomal przykładowy, o psychicznych i społecznych aspektach proce­su odłączania się od matki i o usamodzielnianiu się. Początkowo dziecko stanowi psychiczną i fizyczną jedność z matką. Stopniowo, w ciągu wielu lat, więź z matką staje się coraz luźniejsza; dziecko się usamodzielnia.